[Back to top]
San Mateo County Assessor-Clerk-Recorder-Elections
Shape the Future. Vote!

Official Election Site of San Mateo County

MARK CHURCH, Chief Elections Officer & Assessor-County Clerk-Recorder

COUNTY NG SAN MATEO

BATAS SA PAGPILI NG BOTANTE NG CALIFORNIA

 

PLANO SA PANGANGASIWA NG HALALAN–BURADOR


Ika-31 ng Disyembre, 2017


Mahal Naming mga Kapwa Botante:


Ikinalulugod kong isumite sa inyo ang Burador na Plano sa Pangangasiwa ng County ng San Mateo para sa pagpapatupad ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California (Panukalang-batas 450 ng Senado). Ang napakahalagang batas na ito ay nag-aawtorisa sa 14 na county, kabilang ang San Mateo, na magsagawa ng anumang halalan bilang Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na Halalan, na magsisimula sa Enero 2018. Ipinagmamalaki ng County ng San Mateo na maging isa sa unang limang county sa estado na magsasagawa ng Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 sa ilalim ng mga tadhana ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California.


Ang Burador na Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (Election Administration Plan, EAP) ng County ng San Mateo ay binuo na may hangaring magkaloob sa publiko ng detalyadong impormasyon tungkol sa pangangasiwa ng mga halalan sa ilalim ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California. Kabilang din sa EAP ang Plano sa Edukasyon at Pag-abot ng County na detalyadong nagbabalangkas ng mga plano sa edukasyon at pag-abot ng County at ang aming mga pagsisikap na itaas ang paggamit ng lahat ng botante, lalo na ang may kapansanan at mga minorya sa wika.


Ang Burador na EAP ay binuo sa pakikipagsangguni sa publiko at kabilang ang mga komentong natanggap sa aming mga pampublikong pagdinig sa mga miyembro ng komunidad ng may kapansanan at minorya sa wika. Kayo ay taos-pusong iniimbitahan sa isang pampublikong pagdinig upang talakayin ang Burador na EAP sa:


Huwebes, Ika-18 ng Enero, 2018, 1 p.m.
Mga Silid ng Lupon ng mga Superbisor
Hall of Justice
400 County Center, Redwood City


Kayo ay maaari ring magbigay ng mga komento sa pamamagitan ng email, koreo at telepono bago dumating ang pagdinig.


Mangyaring huwag mag-atubiling kontakin ako o sinuman sa aming mga tauhan sa 650.312.5222 o registrar@smcare.org kung kayo ay may mga tanong tungkol sa Batas sa Pagpili ng Botante o sa aming Burador na EAP. Inaasahan namin na makikita kayo sa ika-18 ng Enero, 2018.


Matapat,


Mark Church


EAP–Burador >>Talaan ng mga Nilalaman


GO TO:

 

Voter Registration
Voting
Candidates & Campaigns
Elections
Poll Workers
Resources
Español
中文
Contact Us


youtube video twitter

CONTACT US:

 

Registration & Elections Division
40 Tower Road, San Mateo, CA 94402
Phone: (650) 312-5222
Fax: (650) 312-5348
Email: registrar@smcare.org

 

Assistance for Voters with Disabilities:

Dial 711 For Telecommunications Relay Service
Phone: 1 (888) 762-8683
Language Assistance
Phone: 1 (888) 762-8683 or 1 (888) SMC-VOTE